thesmaaajl

22 teksty – auto­rem jest thes­maaajl.

Życie jest walką o czys­te dob­ro, choć w niena­ruszo­nej czys­tej pos­ta­ci spo­tyka­my tyl­ko zło. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 kwietnia 2012, 22:55

Za kil­ka lat imiona naj­bliższych odejdą w niepa­mięć, za parę lat do­rosłe życie przyćmi nam wzgląd na dziecięce wspomnienia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 czerwca 2011, 18:45

Nie módl się o umiejętność nap­ra­wiania tam­tych spraw, a o umiejętność ut­rzy­mywa­nia tych następnych w ideal­nym porządku. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 czerwca 2011, 15:44

Życie to film, w którym im­pro­wizuję od­gry­wając główną rolę 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 czerwca 2011, 13:18

Kiedyś przyj­dzie ta­ki dzień, w którym stanę na szczy­cie swych możliwości. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 czerwca 2011, 10:30

Jed­ne­go dnia zmieniłam pogląd na świat, zmieniłam siebie i swo­je życie. Dzięki To­bie, czy przez Ciebie ? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 czerwca 2011, 17:44

Przy­dałaby się oso­ba, która wcis­kałaby en­ter za mnie, pod­czas gdy ja wpat­ruję się bez­czyn­nie zas­ta­nawiając się, czy to ma sens. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 czerwca 2011, 14:30

Cza­sem naj­lep­sze myśli da się je­dynie wy­razić słowa­mi, a za­pisa­ne tracą swoją wartość. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 maja 2011, 17:44

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 1 maja 2011, 12:12

Kiedyś w życiu przyj­dzie czas na by­cie poważnym. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 kwietnia 2011, 10:38

thesmaaajl

Klaudia, dziewczyna, która nienawidzi, gdy ludzie oceniają ludzi powierzchownie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

thesmaaajl

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność