thesmaaajl, strona 2

22 teksty – auto­rem jest thes­maaajl.

Miłość w tak młodym wieku to pot­rze­ba, rzad­ko uczucie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 kwietnia 2011, 14:49

Od cho­lery uza­leżnień, po­tem płacz, że na wszys­tko mało cza­su, na­wet na miłość. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 kwietnia 2011, 13:47

Kop­ciu­szek jest wręcz ideal­nym przykładem na to, jak bu­ty pot­ra­fią zmienić ko­biece życie. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 24 kwietnia 2011, 18:22

Mogę zos­tać ra­perką, ale na­piszcie mi te tek­sty, bo w mo­jej głowie wciąż te sa­me wersy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 kwietnia 2011, 13:33

Kochaj i za­pew­niaj mnie o tym, bez zbędnych faktów, że jed­nak nic z tego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 kwietnia 2011, 16:18

Miej włas­ne marze­nia i ce­le. Dąż do praw­dy, którą prze­kazu­je Ci ser­ce i ro­zum, nie do tej narzu­canej przez in­nych. Możesz osiągnąć bar­dzo dużo, jeśli wie­rzysz we włas­ne możliwości. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 kwietnia 2011, 18:09

Nie sztu­ka na­pisać długi sen­sowny tek­st, a w kil­ku słowach zaw­rzeć mądrość. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 kwietnia 2011, 15:48

Daj so­bie spokój i wy­bacz, że nie będę Cię słuchała. Jes­teś u mnie przeg­ra­ny, nie proś o mi­liony szans jak dzieciak. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 kwietnia 2011, 16:25

Zaledwie kilka sekund

Szła do księgar­ni po następną książkę, gdy właśnie wyszło słońce. Po dwóch ty­god­niach bez­nadziej­nej po­gody wreszcie mogła w pełni się nim na­cie­szyć. Za­pom­niała gdzie i w ja­kim ce­lu szła znużona przez miasto [...] — czytaj całość

opowiadanie • 6 kwietnia 2011, 15:30

- Kocham Cię, na prawdę. Daj mi jeszcze jedną szansę, nie zmar­nuję jej.
- Żeg­naj, kłam­czuchu.
- Ciebie to ba­wi ?
- Tak, za błędy się płaci. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 kwietnia 2011, 19:36

thesmaaajl

Klaudia, dziewczyna, która nienawidzi, gdy ludzie oceniają ludzi powierzchownie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

thesmaaajl

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność